کلام زنده از زبان مردان و زنان خداوند


meinkreuz
عیسی مسیح می گوید. اگر کسی اوازه مرا بشنود ودررا باز کند,بنزد او در خواهم امد.من نور عالم هستم کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود,بلکه نور حیاط را یابد. مکاشفه 30 :20

kelisa iranian کلیسای ایرانیان                             

موعظه ای از کشیش عزیزمان  کامیل 
اسم او عجیب است


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر