کلام زنده از زبان مردان و زنان خداوند


meinkreuz
عیسی مسیح می گوید. اگر کسی اوازه مرا بشنود ودررا باز کند,بنزد او در خواهم امد.من نور عالم هستم کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود,بلکه نور حیاط را یابد. مکاشفه 30 :20

                                              


kelisa iranian کلیسای ایرانیان
                  
           

                                    اسم او عجیب است  
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر