( تعليم شفا آزادی) شناخت لعنتهای ارثی درانسان « جلسه چهارم »

meinkreuz

عیسی مسیح می گوید. اگر کسی اوازه مرا بشنود ودررا باز کند,بنزد او در خواهم امد.من نور عالم هستم کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود,بلکه نور حیاط را یابد. (مکاشفه 3 : 20 ) (لطفا جهت بارگیری کمی تحمل فرمایید)                           تعالیم شفای ازادی با کشیش سیامک زرگری
                                                               1  2  3  4  5  6   7  8  9  10  11                                                  

۱ نظر: